satrantee1

satrantee2

satrantee3

อาคารสถานที่

บริษัท ไบโอเซฟ โปรดักส์ จำกัด  ตั้งอยู่บนพื้นที่ 18 ไร่ เป็นโรงงานที่ทันสมัย มีการวางแผนและเตรียมความพร้อมในด้านสถานที่ของอาคารเป็นอย่างดี โดยจัดพื้นที่ใช้สอยส่วนสำนักงาน ผลิต คลังสินค้าสำเร็จรูป คลังสินค้าวัตถุดิบ ออกจากกันเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในระหว่างการผลิต

ความปลอดภัย

บริษัท ไบโอเซฟ โปรดักส์ จำกัด  มีระบบป้องกันการโจรกรรม ระบบตรวจจับควันเพื่อป้องกันอัคคีภัย และมีระบบดับเพลิงที่มีถังเก็บน้ำสำรอง พนักงานได้รับการอบรมเรื่องการดูแลความปลอดภัยของสถานที่ทำงานและระหว่างปฎิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

t

factory-room

เครื่องจักร

บริษัท ไบโอเซฟ โปรดักส์ จำกัด  พัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตให้ทันกับวิวัฒนาการใหม่ๆและพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ได้ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและผลิตได้เพียงพอต่อความของลูกค้าที่มีมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันปฏิบัติงานสัปดาห์ละ 6 วันและมีการปฏิบัติงานมากกว่า 1 กะตามความเหมาะสม

การผลิต

กระบวนการผลิตทั้งหมด กระทำขึ้นภายใต้การควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดตลอดกระบวนการ

production-room

transport2

การขนส่ง

เรามีกระบวนการขนส่ง จัดส่งสินค้าที่ได้มาตรฐานรับรองว่าสินค้าที่ส่งถึงมือลูกค้าปลอดภัยแน่นอน