factory-room
โรงงานไบโอเซฟ โปรดักส์ พัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตให้ทันกับวิวัฒนาการใหม่ๆและพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ได้ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและผลิตได้เพียงพอ ต่อความต้องการผลิตภัณฑ์ของลูกค้าที่มีมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันโรงงานปฏิบัติงานสัปดาห์ละ 6 วันและมีการปฏิบัติงานมากกว่า 1 กะตามความเหมาะสม