satrantee1

satrantee3

โรงานไบโอเซฟ โปรดักส์ ตั้งอยู่บนพื้นที่ 14 ไร่ เป็นโรงงานที่ทันสมัย มีการวางแผนและเตรียมความพร้อมในด้าน สถานที่ของอาคารเป็นอย่างดี เพื่อป้องกันการปนเปื้อนในระหว่างการผลิต ได้แยกส่วนพื้นที่ใช้สอยออกจากกัน ดังนี้พื้นที่ส่วนสำนักงาน พื้นที่ส่วนผลิต พื้นที่คลังสินค้า สำเร็จรูป พื้นที่คลังสินค้าวัตถุดิบ